Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC HỒ SƠ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NĂM 2024
Ngày cập nhật 04/01/2024

  UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG BA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 105/QĐ-UBND

                   Đông Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2023

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục hồ sơ của Uỷ ban nhân dân Phường năm 2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê Phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ của Ủy ban nhân dân phường Đông Ba năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND Phường, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội Phường và các cán bộ, công chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố Huế;                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Nội vụ TP Huế;                                                                       CHỦ TỊCH

- Đảng ủy - HĐND – UBND Phường;

- Các Hội đoàn thể phường;

- Như điều 3;

- Lưu: VP.

                                                                                         

                                                                                               Nguyễn Đình Nghị

                                                                                            

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG ĐÔNG BA                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

DANH MỤC HỒ SƠ - NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 105/QĐ-UBND ngày 31 /12/2023

 của UBND phường Đông Ba)

Ký hiệu và số hồ sơ

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Thời hạn bảo quản

Người lập

Ghi chú

A. KHỐI TÀI LIỆU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

I. Tài liệu của Lãnh đạo HĐND Phường

1. HĐND

Tập văn bản của các cơ quan TW, Tỉnh, TP chỉ đạo, quy định, hướng dẫn chung về các hoạt động của HĐND

Theo hiệu lực văn bản

Trần Trọng Hòa

Hồ sơ nguyên tắc

2. HĐND

Tập Chương trình, kế hoạch, báo cáo của các cơ quan về tình hình công tác nhiệm kỳ hàng năm của HĐND

+ Năm, nhiều năm

+ 6 tháng, 9 tháng

+ Qúy, tháng

 

 

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

 

 

Trần Trọng Hòa

 

3. HĐND

Tập văn bản của các cơ quan trao đổi về tình hình hoạt động của HĐND

10 năm

 

Trần Trọng Hòa

 

II. Tài liệu về công tác chuyên môn của HĐND Phường

1. HĐND

Tập văn bản của các cơ quan TW, Tỉnh, TP chỉ đạo, quy định, hướng dẫn chung về các hoạt động của HĐND

Theo hiệu lực văn bản

Trần Trọng Hòa

 

2. HĐND

Tập Chương trình, kế hoạch, báo cáo của các cơ quan về tình hình công tác nhiệm kỳ hàng năm của HĐND

+ Năm, nhiều năm

+ 6 tháng, 9 tháng

+ Qúy, tháng

 

 

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

Trần Trọng Hòa

 

3. HĐND

Hồ sơ về các kỳ họp của HĐND Phường

Vĩnh viễn

Trần Trọng Hòa

 

4. HĐND

Hồ sơ về tổ chức bầu cử HĐND

các cấp

Vĩnh viễn

Trần Trọng Hòa

 

B. KHỐI TÀI LIỆU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Tài liệu của Lãnh đạo UBND Phường

1. Tài liệu về công tác tổng hợp, văn phòng,…

1. KT-XH

Tập văn bản của các cơ quan TW, Tỉnh, Thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn chung về các hoạt động.

Theo hiệu lực văn bản

Trần Trọng Hòa

Hồ sơ nguyên tắc

2. KT-XH

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thực hiện chương trình phát triển KT-XH.

+ Hằng năm, nhiều năm

+ Tháng, Quý, 6 tháng, 9 tháng.

 

HS của lãnh đạo để biết và chỉ đạo, thời hạn từ 5 -10 năm

Trần Trọng Hòa

Hồ sơ nguyên tắc

3. KT-XH

Tập văn bản của cơ quan về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ

Theo hiệu lực VB

Trần Trọng Hòa

 

4. KT-XH

Tập văn bản của cơ quan về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

Theo hiệu lực VB

Trần Trọng Hòa

 

5. KT-XH

Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, thực hiện các chế độ, quy định, chương trình về các vấn đề kinh tế - xã hội của Phường.

Theo hiệu lực VB

Trần Trọng Hòa

 

6. KT-XH

Hồ sơ hội nghị, hội thảo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương do Phường thực hiện.

Vĩnh viễn

Trần Trọng Hòa

 

 

Hồ sơ dự phòng

 

 

 

2. Tài liệu về công tác địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường

1. ĐĐ

Tập văn bản của cơ quan về công tác đất đai, tài nguyên, môi trường

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

2. ĐC-XD

Tập văn bản của cơ quan về công tác xây dựng, đô thị 

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thu Nga

 

3. Tài liệu về công tác Tài chính - Kế toán

1. TC-KT

Tập văn bản của cơ quan về công tác tài chính - kế toán

Theo hiệu lực VB

Nguyễn Thị Huệ

 

 

Hồ sơ dự phòng

 

 

 

4. Tài liệu về công tác Tư pháp - Hộ tịch

1. HT

Tập văn bản của cơ quan về công tác tư pháp - hộ tịch.

Theo hiệu lực VB

Nguyễn Thị Yến

 

2. Tư pháp

Tập văn bản của cơ quan về công tác tư pháp; các hợp đồng giao dịch

Theo hiệu lực VB

Ngô Quốc Hoàng Long

 

 

Hồ sơ dự phòng

 

 

 

5. Tài liệu về công tác Văn hóa - Xã hội

1. VH-XH

- Tập văn bản về công tác văn hóa, thể thao, du lịch

- Tập văn bản về công tác chính sách, NCC.

Theo hiệu lực VB

Trần Thị Quỳnh Trang

 

2. LĐTB

&XH

- Tập văn bản của cơ quan về công tác lao động -thương binh và xã hội (BTXH; NCT; NKT,...)

- Tập văn bản của cơ quan về công tác giáo dục, đào tạo.

Theo hiệu lực VB

Phạm Thị Nhị

 

3. VH-XH

- Tập văn bản của cơ quan về công tác VS ATTTP.

- Tập văn bản của cơ quan về công tác tôn giáo.

Theo hiệu lực VB

Trần Thị Quỳnh Trang

 

4. TN-XH

- Tập văn bản của cơ quan về công tác PC TNXH; ma túy,....

Theo hiệu lực VB

Phạm Thị Nhị

 

 

Hồ sơ dự phòng

 

 

 

7. Tài liệu về công tác quân sự

1. QS

Tập văn bản của các cơ quan về công tác quân sự

Theo hiệu lực VB

Lê Thanh Dũng

 

II. TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tài liệu về công tác văn phòng – thống kê

1. VP

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của UBND Phường

Vĩnh viễn

Trần Trọng Hòa

Hồ sơ nguyên tắc

2. VP

Tập văn bản gửi chung đến UBND Phường.

Theo hiệu lực VB

Trần Trọng Hòa

 

3. VP

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, sơ kết công tác của UBND Phường

- Tổng kết năm

- Sơ kết tháng, quý, 6 tháng

 

Vĩnh viễn

05 năm

 

Trần Trọng Hòa

 

4. VP

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi của UBND Phường

- Văn bản quy phạm pháp luật

- Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế, Hướng dẫn,...

- Văn bản khác

 

 

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

 

 

 

Trần Trọng Hòa

 

5. VP

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đến của HĐND Phường.

- Văn bản quy phạm pháp luật

- Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế, Hướng dẫn

- Văn bản khác

 

 

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

 

 

Trần Trọng Hòa

 

 

Hồ sơ dự phòng

 

 

 

1.2 Tài liệu về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ

1. TCCB

Tập văn bản của các cơ quan TW, Tỉnh, Thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ

Theo hiệu lực văn bản

Trần Trọng Hòa

Hồ sơ nguyên tắc

2. TCCB

Hồ sơ Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo của UBND Phường về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ

10 năm

Trần Trọng Hòa

 

3. TCCB

Hồ sơ về công tác cán bộ (điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển, phân công, kỷ luật, nâng lương,…) của UBND Phường

70 năm

Trần Trọng Hòa

 

4. TCCB

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức

Vĩnh viễn

Trần Trọng Hòa

 

1.3 Tài liệu về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

1. TĐKT

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, Thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

Theo hiệu lực VB

 

Trần Trọng Hòa

Hồ sơ nguyên tắc

2. TĐKT

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

Trần Trọng Hòa

 

3. TĐKT

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch, báo cáo của UBND Phường về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

 

Trần Trọng Hòa

 

4. TĐKT

Hồ sơ về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của UBND Phường

Vĩnh viễn

 

Trần Trọng Hòa

 

5. TĐKT

Tập văn bản của các cơ quan trao đổi về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

10 năm

 

Trần Trọng Hòa

 

1.4. Tài liệu về công tác tổng hợp – thống kê

1. TH-TK

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, Thành phố chỉ đạo, quy định hướng dẫn về thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Theo hiệu lực VB

 

Trần Trọng Hòa

Hồ sơ nguyên tắc

2. TH-TK

Báo cáo điều tra cơ bản

- Báo cáo tổng hợp

- Báo cáo cơ sở, phiếu điều tra

 

Vĩnh viễn

10 năm

 

Trần Trọng Hòa

 

 

3. TH-TK

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch, báo cáo của UBND Phường về tình hình công tác và các mặt nói chung

- Năm, nhiều năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Qúy, tháng

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

Trần Trọng Hòa

 

2. Tài liệu về công tác địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường

2.1 Tài liệu về công tác đất đai, tài nguyên, môi trường

1. ĐĐ

Tập văn bản của các cơ quan TW, Tỉnh, Thành phố chỉ đạo quy định, hướng dẫn về công tác đất đai, tài nguyên, môi trường

Theo hiệu lực văn bản

Lê Xuân Nam

Hồ sơ nguyên tắc

2. ĐĐ

Tập văn bản của UBND Phường chỉ đạo hướng dẫn về công tác đất đai, tài nguyên, môi trường

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

3. ĐĐ

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác đất đai, tài nguyên, môi trường

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

 

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

Lê Xuân Nam

 

4. ĐĐ

Hồ sơ thẩm tra xác định nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai trên địa bàn Phường

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

5. ĐĐ

Hồ sơ theo dõi biến động đất đai trên địa bàn Phường

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

6. ĐĐ

Sổ địa chính đã được đăng ký, cấp

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

7. ĐĐ

Tài liệu thống kê đất đai hằng năm, kiểm kê đất đai 5 năm, bản đồ địa chính điều chỉnh

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

8. ĐĐ

Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND Thành phố phê duyệt

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

9. ĐĐ

Hồ sơ về đăng ký nhà ở, đất đai đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

10. ĐĐ

Hồ sơ địa chính gồm:

- Bản đồ địa chính

- Sổ địa chính

- Sổ mục kê

- Sổ theo dõi biến động

- Biểu thống kê diện tích đất

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

11. ĐĐ

Hồ sơ về phân vạch địa giới, điền địa giới hành chính (kiệt, xóm, đường, ngõ) đã được phê duyệt

Vĩnh viễn

Lê Xuân Nam

 

2.2 Tài liệu về công tác xây dựng cơ bản

1. XDCB

- Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, Thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng cơ bản

Theo hiệu lực văn bản

Trần Thị Thu Nga

Hồ sơ nguyên tắc

2. XDCB

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác xây dựng cơ bản

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

Trần Thị Thu Nga

 

3. Tài liệu về công tác tài chính – kế toán

1. TCKT

- Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, Thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác tài chính kế toán, mua sắm tài sản, trang thiết bị

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Huệ

Hồ sơ nguyên tắc

2. TCKT

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác tài chính kế toán

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

 

 

Vĩnh viễn

 

10 năm

 

Nguyễn Thị Huệ

 

3. TCKT

Hồ sơ về giao chỉ tiêu, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Phường

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Huệ

 

4. TCKT

Hồ sơ về kiểm tra, thanh tra tài chính tại UBND Phường

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Huệ

 

5. TCKT

Báo cáo tài chính, công khai tài chính, theo dõi tài sản công, quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Huệ

 

6. TCKT

Tập văn bản của các cơ quan về xin kinh phí, cấp kinh phí, hỗ trợ kinh phí cho UBND Phường

20 năm

Nguyễn Thị Huệ

 

7. TCKT

Tập sổ sách kế toán của UBND Phường (sổ cái, sổ quỹ, sổ cập nhật ký, sổ kế toán tổng hợp,…)

- Sổ tổng hợp

- Sổ chi tiết

20 năm

 

10 năm

Nguyễn Thị Huệ

 

4. Tài liệu về công tác tư pháp – hộ tịch

1. TP-HT

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác tư pháp, hộ tịch

Theo hiệu lực văn bản

Ngô Quốc Hoàng Long

Hồ sơ nguyên tắc

2. TP-HT

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác tư pháp, hộ tịch

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

 

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

Ngô Quốc Hoàng Long

 

3. TP-HT

Hồ sơ, tài liệu về công tác cải cách tư pháp, hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự ở UBND Phường

Vĩnh viễn

Ngô Quốc Hoàng Long

 

4. TP-HT

Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn Phường

Vĩnh viễn

Ngô Quốc Hoàng Long

 

5. TP-HT

Hồ sơ theo dõi, quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn Phường về tham gia xây dựng pháp luật

20 năm

Ngô Quốc Hoàng Long

 

6.  TP-HT

Tập sổ sách quản lý, theo dõi công tác hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn,…) trên địa bàn Phường

10 năm

Ngô Quốc Hoàng Long

 

7. TP-HT

Tập bản lưu chứng thực của UBND Phường

05 năm

Ngô Quốc Hoàng Long

 

 8. TP-HT

Hồ sơ về quản lý, theo dõi công tác hòa giải trên địa bàn Phường

20 năm

Ngô Quốc Hoàng Long

 

5. Tài liệu về công tác văn hóa – xã hội

5.1 Tài liệu về công tác văn hóa, thể thao và du lịch

1.

VH-TT-DL

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác văn hóa, thể thao và du lịch

Theo hiệu lực VB

Trần Thị Quỳnh Trang

Hồ sơ nguyên tắc

2.

 VH-TT-DL

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác văn hóa – thể thao – du lịch

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

 

Vĩnh viễn

 

20 năm

05 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

3.

VH-TT-DL

Hồ sơ về bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn phường

Vĩnh viễn

Trần Thị Quỳnh Trang

 

4.

 VH-TT-DL

Hồ sơ về tổ chức các lễ hội cổ truyền trên địa bàn Phường

10 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

5.

VH-TT-DL

Hồ sơ về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

20 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

6.

 VH-TT-DL

Hồ sơ về tổ chức ngày “Đại đoàn kết toàn dân” ở các tổ dân phố trên địa bàn Phường

20 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

7.

VH-TT-DL

Hồ sơ về phong trào và tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT

Vĩnh viễn

Trần Thị Quỳnh Trang

 

5.2. Tài liệu về công tác lao động, thương binh và xã hội

1. LĐ-TBXH

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác LĐTB&XH

Theo hiệu lực VB

Phạm Thị Nhị

Hồ sơ nguyên tắc

2.LĐ-TBXH

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác LĐTB&XH.

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

 

 

Vĩnh viễn

 

20 năm

 

Phạm Thị Nhị

Hồ sơ nguyên tắc

3. LĐ-TBXH

Hồ sơ về thống kê, điều tra cơ bản dân số, lao động, việc làm, các ngành nghề trên địa bàn Phường.

Vĩnh viễn

Phạm Thị Nhị

 

4.LĐ-TBXH

Hồ sơ về theo dõi việc thực hiện chi trả các chế độ với người hưởng chính sách xã hội và người có công cách mạng.

20 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

5. LĐ-TBXH

Hồ sơ về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Phường

20 năm

Phạm Thị Nhị

 

6.LĐ-TBXH

Tập văn bản về tình hình hoạt động trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội

20 năm

Phạm Thị Nhị

 

 

Hồ sơ dự phòng

 

 

 

5.3. Tài liệu về công tác giáo dục đào tạo

1. GD-ĐT

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục và đào tạo

Theo hiệu lực văn bản

Trần Thị Quỳnh Trang

Hồ sơ nguyên tắc

2. GD-ĐT

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác Giáo dục và đào tạo

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

 

 

 

Vĩnh viễn

 

20 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

3. GD-ĐT

Tập văn bản về phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Phường

20 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

4. GD-ĐT

Tài liệu về quản lý, kiểm tra các hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non trên địa bàn Phường

20 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

5. GDĐT

Hồ sơ về tình hình hoạt động các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Phường

20 năm

Trần Thị Quỳnh Trang

 

6. Tài liệu về công tác quân sự

1. QS

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác Quân sự

Theo hiệu lực văn bản

Lê Thanh Dũng

Hồ sơ nguyên tắc

2. QS

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác Quân sự

- Năm, nhiều năm

- 6, 9 tháng

- Qúy, tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

 

Lê Thanh Dũng

 

3. QS

Hồ sơ về tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương

20 năm

Lê Thanh Dũng

 

4. QS

Hồ sơ về công tác tuyển quân trên địa bàn Phường

Vĩnh viễn

Lê Thanh Dũng

 

5. QS

Hồ sơ về đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên trên địa bàn Phường

20 năm

Lê Thanh Dũng

 

6. QS

Hồ sơ về xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự về trên địa bàn Phường

20 năm

Lê Thanh Dũng

 

7. QS

Hồ sơ về triển khai ngày hội Quốc phòng toàn dân hàng năm

20 năm

Lê Thanh Dũng

 

C. TÀI LIỆU CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CẤP PHƯỜNG

1. Tài liệu về công tác Đảng

1. ĐT

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác Đảng

Theo hiệu lực văn bản

Hồ Lê Phương Thanh

Hồ sơ nguyên tắc

2. ĐT

Hồ sơ, chương trình, kế hoạch báo cáo của UBND Phường về công tác Đảng

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

- Tháng, quý, 6 tháng

Vĩnh viễn

10 năm

Hồ Lê Phương Thanh

 

3. ĐT

Tập văn bản của các cơ quan về việc thực hiện, triển khai các Nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn trong Đảng ủy, Chi bộ của Phường

Vĩnh viễn

 

Hồ Lê Phương Thanh

 

4. ĐT

Hồ sơ về phân loại và xét tổ chức Đảng, đảng viên trong sạch vững mạnh

Vĩnh viễn

Hồ Lê Phương Thanh

 

5. ĐT

Hồ sơ Đảng viên

Vĩnh viễn

Hồ Lê Phương Thanh

 

6. ĐT

Sổ sách (đăng ký Đảng viên, Đảng phí, ghi biên bản...)

 

Hồ Lê Phương Thanh

 

II. Tài liệu về công tác công đoàn

1. CĐ

Tập văn bản của cơ quan TW, Tỉnh, thành phố chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác công đoàn

Theo hiệu lực văn bản

Trần Chí Linh

Hồ sơ nguyên tắc

2. CĐ

Hồ sơ Đại hội

Vĩnh viễn

Trần Chí Linh

 

3. CĐ

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn thực hiện Nghị quyết của tổ chức Công đoàn

Vĩnh viễn

Trần Chí Linh

 

4. CĐ

Tài liệu về tổ chức nhân sự và các hoạt động của tổ chức Công đoàn

Vĩnh viễn

Trần Chí Linh

 

5. CĐ

Hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của cơ quan

20 năm

Trần Chí Linh

 

III. Tài liệu về công tác Đoàn thanh niên

1. ĐTN

Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên

Theo hiệu lực văn bản

Nguyễn Thị Mai Trang

Hồ sơ nguyên tắc

2. ĐTN

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác Đoàn TN.

10 năm

Nguyễn Thị Mai Trang

 

3. ĐTN

Tài liệu tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Đoàn thanh niên.

20 năm

Nguyễn Thị Mai Trang

 

 

 

IV. Tài liệu về công tác mặt trận và các hiệp hội

1. Phụ nữ

Hồ sơ về tình hình hoạt động của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường

20 năm

Hoàng Thanh Huệ

Hồ sơ nguyên tắc

2. Cựu chiến binh

Hồ sơ về tình hình hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Phường

20 năm

Nguyễn Cảnh Minh

 

 

3. UBMTTQ

Hồ sơ về tình hình hoạt động của UBMT Tổ quốc Việt Nam Phường

20 năm

Nguyễn Thị Liên

 

Bản Danh mục hồ sơ này có: 125 hồ sơ, bao gồm:

- 37 hồ sơ bảo quản vĩnh viễn

- 88 hồ sơ bảo quản có thời hạn.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 245