Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, ÁP DỤNG DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG ĐÔNG BA NĂM 2024
Ngày cập nhật 04/01/2024

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG BA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

                                                    Số: 75/KH- UBND

Đông Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
 chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của
UBND phường Đông Ba năm 2024

 

 
   

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 ngày 9 năm 2018 về việc Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

 UBND Phường Đông Ba ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của UBND Phường Đông Ba  năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước để có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức;

- Đảm bảo 100% các bộ phận/Công chức chuyên môn thuộc UBND Phường tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL;

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Phườngđược thực hiện theo quy trình phù hợp với HTQLCL;

- Đảm bảo 100% các bộ phận/công chức chuyên môn thuộc UBND Phường xây dựng HTQLCL đồng bộ, áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính tại đơn vị;

- Đảm bảo áp dụng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% các bộ phận/công chức chuyên môn thuộc UBND Phường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 trước ngày 20/01/2024

2. Xây dựng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% các bộ phận/công chức chuyên môn thuộc UBND Phường trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.

3. Triển khai áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, xây dựng và áp dụng thực tế tại UBND Phường trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.

 4. Hướng dẫn các bộ phận/công chức chuyên môn thuộc UBND Phường xây dựng, áp dụng đồng bộ các quy trình nội bộ tại đơn vị.

5. Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn về HTQLCL do Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh) tổ chức.

6. Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm trước ngày 30 tháng 8 hằng năm, tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của HTQLCL, đánh giá Mục tiêu chất lượng năm 2024.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này được bố trí từ dự toán ngân sách cấp cho UBND Phường hằng năm và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO

Các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của UBND Phường (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Phường

2. Bộ phận văn phòng thống kê/Bộ phận chuyên môn

 - Chủ  trì và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các bộ phận/công chức chuyên môn thuộc UBND Phường

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất gửi lãnh đạo UBND Phường.và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc

- Căn cứ nhiệm vụ được nêu tại Phụ lục của Kế hoạch này và mục tiêu chất lượng của UBND Phường năm 2024, các bộ phận, đơn vị xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận, đơn vị gắn liền với nhiệm vụ được giao năm 2024 để triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND Phường năm 2024, yêu cầu các bộ phận, công chức chuyên môn và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận/công chức chuyên môn thuộc UBND Phường báo cáo lãnh đạo UBND Phường để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN (để báo cáo);

- UBND thành phố Huế (để báo cáo);

- Phòng KT tp Huế(để báo cáo);

- Đảng ủy, HĐND,UBND phường(để báo cáo);

- Các bộ phận chuyên môn UBND phường;

- Lưu: VT.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 212