Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 04/01/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101/QĐ-UBND

Đông Ba, ngày  31 tháng 12 năm 2023

 

 

                                                                                                                         QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp

 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  ĐÔNG BA

 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg  ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Phường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Đông Ba phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số cũ của Ủy ban nhân dân phường.

Điều 3. Các thành viên của Ban Chỉ đạo ISO Thành phố, UBND phường và các công chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở KH và CN;

- UBND thành phố Huế

-TVĐƯ-TT HĐND phường;

- Đ/c CT và các PCT UBND phường;

- Lưu VT, Thư ký ISO.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG BA ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

 TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 101 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 của UBND phường Đông Ba)

STT

LĨNH VỰC

1

TÔN GIÁO

2

THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

3

BẢO TRỢ - XÃ HỘI

4

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

5

VĂN HÓA – XÃ HỘI

6

NGƯỜI CÓ CÔNG

7

KHIẾU NẠI – TỐ CÁO

8

ĐẤT ĐAI

9

CHỨNG THỰC

10

HỘ TỊCH

11

MÔI TRƯỜNG

12

CON NUÔI

13

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

14

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

15

PHONGD, CHỐNG THAM NHŨNG

16

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

17

BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

18

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

19

HÒA GIẢI CƠ SỞ

20

Y TẾ

21

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

22

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

23

DÂN QUÂN TỰ VỆ

24

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

25

BẢO TRỢ - XÃ HỘI

26

CHÍNH SÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG BA

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng

tại Ủy ban nhân dân thành phố Huế

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

đối với các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban nhân dân phường

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số: 101/QĐ-UBND
ngày
28 tháng 12 năm 2023 của UBND phường)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

Đông Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 24