Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
THAM GIA KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐ QUA NỀN TẢNG ONETOUCH ĐƯỢC TÍCH HỢP TRÊN HUE-S
Ngày cập nhật 25/12/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

               Số:  10583   /UBND-CNTT

V/v tham gia khóa học kỹ năng số qua nền tảng OneTouch được tích hợp trên Hue-S

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày   21   tháng 12 năm 2023

 

         Kính gửi:

    - Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Huế;

    - Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Huế.

                       

Thực hiện nội dung Công văn số 13673/UBND-CN ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tham gia khóa học kỹ năng số qua nền tảng OneTouch được tích hợp trên Hue-S, UBND thành phố Huế có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường chỉ đạo, đôn đốc 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia khóa học “Kỹ năng làm chủ điện thoại thông minh” qua nền tảng học trực tuyến mở đại trà được tích hợp trên ứng dụng Hue-S.

Thời gian thực hiện: từ ngày 20/12/2023 đến ngày 31/12/2023.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế khẩn trương triển khai cho toàn bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tham gia khóa học.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia khóa học.

4. Hướng dẫn chi tiết tại đường dẫn:

https://ioc.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/OneTouch.pdf


Hoặc quét mã QR:

Lưu ý: Sau khi kết thúc khóa học, học viên thực hiện kiểm tra trắc nghiệm để xác nhận hoàn thành.

Đầu mối hỗ trợ khóa học: Ông Trần Văn Mai - Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông; Số điện thoại: 0905790268; email: tvmai.stttt@thuathienhue.gov.vn

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP: LĐ, CV CNTT;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trương Đình Hạnh

 

 

 

         

 

         

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 221