Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày cập nhật 21/04/2022
UBND PHƯỜNG ĐÔNG BA BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Ngày 31/12/2021, UBND phường Đông Ba ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch gồm có 7 nhiệm vụ trọng tâm của công tác cỉa cách hành chính:

- Cải cách thể chế

- Về cải cách TTHC

- Cải cách tổ chức bộ máy

- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Cải cách tài chính công

- Về hiện đại hóa nền hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Tổ chức chỉ đạo, điều hành.

Sau khi ban hành, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

 

Tập tin đính kèm:
Nhã Phương
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 29