Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông báo danh sách các doanh nghiệp hoạt động tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 27/02/2023

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

PHÒNG LAO ĐỘNG –

THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Số: 101/PLĐTBXH-LĐVL

V/v thông báo danh sách các doanh nghiệp hoạt động tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

 Huế, ngày 22  tháng 02 năm 2023  

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Huế.

Căn cứ Công văn số 139/SLĐTBXH-LĐVL ngày 31/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về hướng dẫn, tư vấn, tuyển chọn đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Huế đề nghị:

Ủy ban Nhân dân các phường, xã tạo điều kiện để Công ty Cổ phần đầu tư KTM hoạt động tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn thành phố Huế năm 2023 được tiếp cận với lực lượng lao động tại địa phương theo đúng chức năng và lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài doanh nghiệp đã đăng ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố (để báo cáo);                      

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tú Nga

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 201