Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG ĐÔNG BA NĂM 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 10/QĐ-UBND

             Đông Ba, ngày 09  tháng 01 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch và chương trình công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Đông Ba năm 2024

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHỪỜNG ĐÔNG BA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015  và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 3/01/2024  của UBND Thành phố

về  việc  Ban  hành  Kế  hoạch  chỉ đạo, điều  hành  tổ  chức thực hiện nhiệm  vụ  phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số: 92-NQ/ĐU ngày 28 / 12 /2023 của Đảng uỷ về nhiệm vụ xây dựng Công tác Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2024;

Căn  cứ  Nghị  quyết  số: 22/NQ-HĐND  ngày  29/12/2023  của  HĐND  phường Khóa I, Kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác năm 2024.

Điều 2.  Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND, Công chức UBND phường và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.  Văn phòng UBND  phường, các bộ phận liên quan và 12 Tổ dân phố trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố Huế;

- Phòng TCKH thành phố Huế;            (để BC)

- Đảng ủy – HĐND – UBND phường;

- Như điều 3;

- Luu: VT.                                                                        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

             Đông Ba, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO,  ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 09/01/2024

của UBND phường Đông Ba).

 

Năm 2024 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội 5 năm 2021-2025. Để kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển KT-XH các năm tiếp theo đòi hỏi toàn bộ  hệ  thống  chính  trị  phải  xác  định  và  tập  trung  nguồn  lực  vào  việc  thực  hiện  các nhiệm vụ trọng tâm; tìm kiếm giải pháp tốt nhất  tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh  tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với mục tiêu phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

 

I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ

HỘI,  CÁC  CHƯƠNG  TRÌNH  VÀ  DỰ  ÁN  TRỌNG  ĐIỂM  ĐƯỢC  HĐNDPHƯỜNG THÔNG QUA TRONG NĂM 2024 NHƯ SAU:

 

1. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

1.1.  Bộ phận Tài chính-  ngân sách phường chủ trì phối hợp với các bộ phận,

ban ngành chuyên môn theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu:

- Tổng thu ngân sách: 6.988.000.000đồng.

- Tăng cường chống thất thu, nợ đọng thuế.

-  Tăng cường giải ngân quyết toán các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn phường.

- Thu, chi ngân sách: đảm bảo 100% dự toán Hội đồng nhân dân phường.

1.2. Bộ phận văn phòng:

- Xếp hạng cải cách hành chính đạt loại Tốt.

1.3. Bộ phận Lao động Thương binh và Xã hội

Giảm hộ nghèo theo chuẩn mới: 03 -04 hộ.

Thực hiện tốt xã hội hoá chương trình giảm nghèo  bền vững. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Chú trọng các chính sách giải quyết việc làm, phối hợp với trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm của tỉnh và các đơn vị liên quan tư vấn và giới thiệu việc làm đến người lao động có nhu cầu.

1.4. Bộ phận Văn hóa và Thông tin:

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước.

Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trọng tâm là xây dựng các tuyến phố văn minh và đưa phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đi vào chiều sâu và thiết thực. Tham mưu thực hiện tốt công tác gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa. Cụ thể:  Tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa: 12/12 tổ dân phố; Hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt: 95%.

1.5. Công tác giáo dục:

Phổ cập giáo dục -  xóa mù chữ: Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học. Xây dựng trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

1.6. Ban Chỉ huy Quân sự phường:

- Giao quân: 100%

1.7. Ban Chỉ huy Công an phường:

Về vụ việc và trọng án: Giảm án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phấn đấu kết luận điều tra trên 80% vụ trở lên, 100% việc.

1.8. Trạm Y tế

- Tỷ lệ phát triển dân số: 0,8%; Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên: dưới 7,5%.

2. Các chương trình trọng điểm:

2.1. Chương trình Cải cách hành chính, trọng tâm là công tác chuyển đổi số.

- Chỉ đạo, điều hành: Đồng chí Hoàng Thanh Huệ – PCT UBND phường.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND phường.

- Đơn vị  phối hợp: Bộ  phận Tư pháp,  Bộ  phận  Kế  toán Ngân sách,  Bộ  phận Địa chính  -xây dựng-  môi trường,  Bộ  phận  Văn hoá  xã hội và các đơn vị,  bộ  phận có liên quan, Các Tổ dân phố.

2.2.  Chương trình chỉnh trang đô thị  gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Chỉ đạo, điều hành: Đồng chí Trần Chí Linh – PCT UBND phường.

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Địa chính xây dựng – Môi trường.

- Đơn vị  phối hợp:  Bộ  phận Văn phòng,  Bộ phận Địa chính – xây dựng – vệ sinh môi trường, Bộ  phận Tư pháp hộ tịch,  Bộ  phận  Kế  toán Ngân sách, Bộ phận Văn hoá xã hội và các đơn vị, bộ phận có liên quan, Các Tổ dân phố.

2.3. Phối hợp thực hiện chương trình dự  án di dời dân cư trong khu vực I di tích kinh thành Huế và các dự án khác do tỉnh và thành phố triển khai.

- Chỉ đạo, điều hành: Đồng chí Nguyễn Đình Nghị – CT UBND phường.

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Địa chính xây dựng – Môi trường.

- Đơn vị  phối hợp: Bộ  phận Văn phòng, Bộ phận Địa chính – xây dựng – vệ sinh môi trường,Bộ  phận Tư pháp, Bộ  phận Kế  toán Ngân sách,Bộ phận Văn hoá xã hội và các đơn vị, bộ phận có liên quan, Các Tổ dân phố.

3. Các dự án triển khai trong năm 2024 (kèm Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 29 / 12 /2023 của HĐND phường Khóa I,  Kỳ họp thứ  7 về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024).

Dự án nâng cấp, sửa chữa chợ Tịnh Tâm và vườn hoa Phan Đăng Lưu.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẬP THỂ UBND PHƯỜNG.

1. Công tác giảm nghèo bền vững.

Giải quyết tốt, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, giải quyết vốn vay; duy trì, tìm các  địa chỉ nhân đạo hỗ trợ cho các hộ nghèo để các hộ phấn đấu thoát nghèo trong năm 2024 theo chỉ tiêu thành phố giao. Phấn đấu được thành phố công nhận “Xã, phường phù hợp với trẻ em” năm 2023 và thu đạt chỉ tiêu Bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Công tác xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nếp sống văn minh

đô thị, phong trào Chủ Nhật xanh – Chủ Nhật vì cộng đồng.Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. Xây dựng kế hoạch  tổ chức tốt các hoạt động chào đón các ngày Lễ kỷ niệm trong năm  2024.

Duy trì thực hiện tốt  các hoạt động TDTT, đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhân dân. Tổ chức bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2023.

3. Công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.Tiếp tục thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy đồng bộ các tuyến đường trên địa

bàn quản lý.Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, quản lý xây dựng, vệ sinh môi trường. Cương quyết xử lý hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh tại một số tuyến đường.

Tăng cường kiểm tra, xửu lý lý các hành vi đi vào đường cấm, đường ngược chiều. Thường xuyên kiểm tra các điểm công cộng, khu vực di tích không để xảy ra tình trang lang thang, ăn xin,  đeo bám khách du lịch. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sắp xếp các vị trí buôn bán phù hợp vừa tạo điều kiện cho người dân buôn bán giải quyết việc làm vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, môi trường du lịch.

 

4. Công tác cải các hành chính, chuyển đổi số.

Đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành đảm bảo hiệu quả, thực chất hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và có hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số theo phương châm “4 không 1 có” “Làm việc  không  giấy  tờ  -  Hội  họp  không  tập  trung  –  Dịch  vụ  công  không  gặp  mặt  –

Thanh toán không dùng tiền mặt” và 1 có “ Dữ liệu hồ sơ có số hoá”.Triển khai các giải pháp nâng cao hồ  sơ giải quyết trực tuyến được cung cấp qua  dịch vụ  công mức độ  3, 4 đạt tỷ  lệ  96%, trong đó 35% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ  lệ hồ  sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 60%.

5. Phát triển kinh tế đêm, tuyến phố ẩm thực.

Tổ chức đánh giá hiệu quả các tuyến kiệt đã triển khai. Khẩn  trương  triển  khai  thực  hiện  Đề  án  tuyến  phố  ẩm  thực  đối  với  tuyến đường  Trần  Huy  Liệu  (Dự  kiến  trình  UBND  Thành  phố  phê  duyệt  trong  tháng 3/2024).Tiếp tục nghiên cứu đề lập các đề án đối với các tuyến còn lại trên địa bàn phường phù hợp với đặc điểm, lợi thế của từng tuyến kiệt, tuyến đường.

6. Các Tổ Dân phố:

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;  thường xuyên phối hợp với các ban ngành,  đoàn thể và các bộ  phận chuyên môn UBND phường để triển khai thực hiện  có hiệu quả Kế hoạch này trên địa bàn Tổ dân phố. Chủ động nắm chắc tình  hình  dân  cư  trên  địa  bàn  tổ  dân  phố,  kịp  thời  báo  cáo  Thường  trực  UBND phường để kịp thời chỉ đạo điều hành, giải quyết kịp thời các nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên ủy ban phường  theo lĩnh vực được

phân công chịu trách nhiệm  chỉ đạo,  tổ chức triển khai và giám sát tiênws dộ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ gữa các Cơ quan ,Bộ phận và Tổ dân phố nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2.  Các  Phó  Chủ  tịch,  Uỷ  viên    UBND,  Công  chức  UBND  phường  theo  chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai ngay kế hoạch này.  Định kỳ báo cáo trước tập thể UBND phường để tập trung chỉ đạo phối hợp thực hiện. Đối với các chương trình trọng điểm phải có Kế hoạch triển khai cụ thể; trong Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nội dung, phân công đơn vị thực hiện và bố trí kinh phí làm cơ sở đánh giá thực hiện Kế hoạch năm.

3.  Văn  phòng  UBND  phường  có  trách  nhiệm  theo  dõi  và  định  kỳ  báo  cáo Thường trực UBND phường kết quả, tiến độ triển khai  thực hiện. Tổ chức giao ban tháng và quý đ ể đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác. Các cán bộ, công chức được phân công báo cáo tiến độ thực hiện cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thông qua, làm căn cứ để đôn đốc chỉ đạo, bố trí nguồn lực và tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác./.

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 248