Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
UBND THÀNH PHỐ HUẾ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH NĂM 2021
Ngày cập nhật 04/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9535  /QĐ-UBND

Huế, ngày   25    tháng 12 năm 2020

           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố Huế tại Tờ trình số 924/TTr-PNV ngày 23 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021 của thành phố Huế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Như Điều 3;                                                                                                                                                       

- UBND tỉnh;                                  

- Sở Nội vụ tỉnh;

- TV Thành ủy;

- TT HĐND thành phố;

- CT và  các PCT UBND thành phố;

- CVP,CVNC;

- Lưu: VT.PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Hải Minh

 

Tập tin đính kèm:
VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 28