Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND phường Phú Hòa về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 25/12/2020

Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND phường Phú Hòa về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÚ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   435 /QĐ-CTUB

 

Phú Hòa, ngày  16 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

           Căn cứ Luật Tổ chức HĐND& UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015;

           Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc  về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số  434/QĐ-CTUB ngày 16/11/2020 của Chủ tịch UBND phường về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng có hiệu lực;

  Xét đề nghị của  Ban chỉ đạo ISO phường ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Phú Hòa phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính Phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Văn phòng UBND phường, Các lĩnh vực chuyên môn thuộc UBND phường có trách nhiệm thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo phạm vi đã công bố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);

- UBND Thành phố Huế (b/c);

- Phòng Nội vụ TP Huế (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, BCĐ ISO.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tôn Thất Thái

 

PHỤ LỤC

Các lĩnh vực hoạt động của UBND phường Phú Hòa được công bố

phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-UBND  ngày  16/11/2020

 của Chủ tịch UBND phường Phú Hòa ).

 

- Lĩnh vực Văn hóa xã  hội

- Lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch

- Lĩnh vực Lao động TB&XH

- Lĩnh vực Giao thông vận tải

- Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

- Lĩnh vực Thanh tra

- Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo

- Lĩnh vực Tài chính

- Lĩnh vực Nội vụ

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng UBND phường Phú Hòa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 34