Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 29/05/2023

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /VHTT

       Huế, ngày        tháng 5  năm 2023

V/v tuyên truyền Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

 

 

           

          Kính gửi:    

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Huế.

 

          Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Quyết định số 74/QĐ-BTCHT ngày 13/5/2023 của Ban tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC Về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC, giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023;

          Thực hiện nội dung Công văn số 2262/UBND-CCHC ngày 31/3/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc tuyên truyền triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

  Nhằm đảm bảo hiệu quả và đạt kết quả cao trong Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thuộc thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi Hội thi trên hệ thống truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị để cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã được cấp tài khoản email công vụ biết tham gia.

2. Căn cứ thể lệ Hội thi tại Quyết định số 74/QĐ-BTCHT ngày 13/5/2023 của Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC:

- Đối với phần thi trắc nghiệm: Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 05/6/2023, kết thúc vào ngày 02/7/2023, gồm:

+ Đợt 1: Từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 11/6/2023

+ Đợt 2: Từ ngày 12/6/2023 đến hết ngày 18/6/2023

+ Đợt 3: Từ ngày 19/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023

+ Đợt 4: Từ ngày 26/6/2023 đến hết ngày 02/7/2023

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

- Đối với phần thi sáng kiến, tuyên truyền: Các cơ quan, đơn vị và các UBND phường, xã thuộc thành phố xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… đẩy mạnh CCHC tại đơn vị, địa phương.

 Phần thi xây dựng Video Clip được thực hiện và gửi về Ban tổ chức Hội thi trước ngày 30/6/2023

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các UBND phường, xã thuộc thành phố đặt banner Hội thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, đồng thời thường xuyên đăng tải bài viết tuyên truyền, Thể lệ, nội dung Hội thi, Kết quả từng tuần thi,... trên Trang Thông tin điện tử, bảng thông tin nội bộ...

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị, quan tâm triển khai thức hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND TP Huế (Để b/c);

- Cổng Thông tin điện tử TP;

- Lưu:VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Đông Phương

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 240