Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐÔNG BA NĂM 2024
Ngày cập nhật 04/01/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG BA

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 76 /KH-UBND

                                                        Đông Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2023

   

                                                           KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường Đông Ba năm 2024.

 

Thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2024 UBND phường Đông Ba  xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

- Tăng cường nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận nhất trí cao nhằm phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của phường, hệ thống phát thanh phường.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn phường với trọng tâm là thực hiện Chuyển đổi số. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội các cơ quan, đơn vị, trường học để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

- Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của người dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tuyên truyền Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2024 của UBND thành phố Huế về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng có hiệu quả nhu cầu hiểu biết của cán bộ, công chức và nhân dân những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua hình thức kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại phường.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: UBND phường.

- Nội dung:  Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của phường.

Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, bìa hồ sơ liên quan đến công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

          Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như Zalo, Facebook, Youtube...) trong việc tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính.

Tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm nâng cao nhận thức, nhận biết của người dân đối với công tác cải cách hành chính của thành phố, của chính quyền địa phương.

Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường về thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công mức độ 3 và 4.

2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính phát sóng trên hệ thống truyền thanh FM, công thông tin điện tử phường.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

-  Chủ trì: bộ phận Văn hóa – xã hội phường.

-  Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2024 của Tỉnh, thành phố Huế và phường; tuyên truyền các vấn đề cần thiết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu: Đất đai, hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo.

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2024 của UBND thành phố Huế về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp về dịch vụ bưu chính công ích¸ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC, triển khai thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện CCHC những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác cải cách hành chính.

4. Xây dựng tài liệu sổ tay tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

- Chủ trì: bộ phận Văn hóa - xã hội phường.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng, ĐC-XD-MT, TP- HT, KT - NS.

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

Tuyên truyền phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Thành phố về công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính.

Hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh; chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

5. Tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử phường.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Chủ trì: Văn hóa – Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Nội dung: Tăng cường tin, bài viết về các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, UBND thành phố Huế; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Công khai thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp phường; Công khai và thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của phường.

Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kết hợp với nội dung cải cách hành chính.

Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC như: Chương trình cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và từng năm; công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Thông tin tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

6. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh và thành phố tổ chức.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị xã hội phường phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn phường năm 2024 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. UBND phường căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hằng năm để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính của đơn vị.

2. Văn phòng UBND phường:

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND phườngvề kết quả thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính.

- Phối hợp bộ phận Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố triển khai các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Văn phòng UBND phường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

- Văn phòng UBND phường: Cung cấp các thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình tốt về CCHC để công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên địa bàn phường.

4. Bộ phận Văn hóa – Xã hội: Đăng tải thông tin các chuyên đề, chuyên mục thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khuyến nại, tố cáo trên Cổng thông tin điện tử phường. Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu nhanh nhất.

5. Bộ phận Tư pháp – hộ tịch phường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện việc lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách pháp luật.

6. Bộ phận Kế toán – Ngân sách phường: tham mưu UBND phường cân đối, bố trí kinh phí để các đơn vị thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC từ dự toán chi ngân sách hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC về UBND phường (qua văn phòng UBND phường) trước ngày 01/10/2024 để tổng hợp, báo cáo, chấm điểm CCHC năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Văn phòng UBND phường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Huế xem xét, giải quyết.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường  năm 2024, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                           

- UBND thành phố Huế; (để b/c)

- BTV Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- Đ/c CT và các PCT UBND phường;

-UBMTTQVN TP và các đoàn thể phường;

- Các bộ phận chuyên môn phường;

- Lưu: VT.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

  

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 248