Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ
Ngày cập nhật 09/11/2023

 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2653 /QĐ-UBND

 

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng  11  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2618/STP-VP ngày 03 tháng 11 năm 2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 32 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã. Cụ thể:

- Phụ lục I: 02 quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử;

- Phụ lục II: 14 quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phụ lục III: 16 quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Phần I. Danh mục quy trình).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính phần việc của đơn vị mình trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm phổ biến và sao gửi Quyết định này đến UBND cấp xã trên địa bàn huyện.

(Phần II. Nội dung quy trình cụ thể)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế một số TTHC tại Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- TTPVHCC tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

 

Phụ lục I

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ

MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 


Phần I. DANH MỤC QUY TRÌNH

 

STT

Tên Quy trình

Mã số TTHC

Quyết định công bố Danh mục TTHC

1

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

2.002516

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

 

2

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

2.000635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

1. Xác nhận thông tin hộ tịch (2.002516)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

 

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công huyện của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức giải quyết hồ sơ

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do)

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức tư pháp-hộ tịch tiến hành xác minh

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…)

- 15 giờ làm việc

- 70 giờ làm việc (Xác minh)

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan giải quyết TTHC

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định;

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/UBND cấp huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ. Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

           Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

24 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC tiến hành xác minh

 

80 giờ  làm việc

 

2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch (2.000635)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm hành chính công huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 2

Công chức giải quyết hồ sơ

 

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…)

   04 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan giải quyết TTHC

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định;

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công/UBND cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ.Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

       Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ

MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng 11  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 


Phần I. DANH MỤC QUY TRÌNH

STT

Tên Quy trình

Mã số TTHC

Quyết định công bố Danh mục TTHC

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.000528

 

 

 

 

 

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

2

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài       

2.000806

3

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

1.001766

4

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

2.000779

5

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

1.001669

6

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

2.000756

7

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

2.000748

8

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.002189

9

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.000554

10

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

2.000547

11

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.000522

12

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.000893

13

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

2.000513

14

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

2.000497

 

 

 

Phần II. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (2.000528)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

 

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

 

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…)

   04 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định;

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

     Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (2.000806)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   80 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định, xem xét xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

  16 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   14 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

   02 giờ làm việc

Bước 6

Chuyên viên Phòng Tư pháp

Ghi TTHC vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào sổ hộ tịch và trả kết quả TTHC

    04 giờ làm việc

Bước 8

        Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

 

3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  (1.001766)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   04 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định;

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

4. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (2.000779)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

 

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   80 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định, xem xét xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

  16 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   14 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định;

   02 giờ làm việc

Bước 6

Chuyên viên Phòng Tư pháp

Ghi vào sổ hộ tịch, ký vào Sổ hộ tịch, trả kết quả cho người yêu cầu

    04 giờ làm việc

Bước 7

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

 

 

5. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (2.000756)

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   05 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

 

 

 

Thẩm định, xem xét xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

   04 giờ làm việc

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

   0.5 giờ làm việc

 

Bước 6

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

   0.5 giờ làm việc

 

Bước 7

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

16 giờ làm việc

 

 

6. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (1.001669)

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   05 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

 

 

 

Thẩm định, xem xét xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

   04 giờ làm việc

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

   0.5 giờ làm việc

 

Bước 6

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

   0.5 giờ làm việc

 

Bước 7

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

16 giờ làm việc

 

 

7. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (2.000748)

7.1 Quy trình bổ sung hộ tịch

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   04 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

7.2. Quy trình thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

 - 10 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

 - 34 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả

    04 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp không xác minh

 

24 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp xác minh

 

48 giờ làm việc

 

 

8. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2.002189)

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   56 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định, xem xét xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

   24 giờ làm việc

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   10 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

   01 giờ làm việc

 

Bước 6

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, Người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

    01 giờ làm việc

 

Bước 7

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

96 giờ làm việc

 

9. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2.000554)

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   56 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

 

Thẩm định, xem xét xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

   24 giờ làm việc

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   10 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

   01 giờ làm việc

 

Bước 6

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

Ghi vào Sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

   01 giờ làm việc

 

Bước 7

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

96 giờ làm việc

 

10.  Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (2.000547)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì chuyên viên Phòng Tư pháp tiến hành xác minh

 - 02 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

 

- 08 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

 

 

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả

 - 02 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 08 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

 - 02 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 04 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

01 giờ làm việc

 

 

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp không xác minh

 

08 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp xác minh

 

24 giờ làm việc

 

11. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (2.000522)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

 

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

 

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì chuyên viên Phòng Tư pháp tiến hành xác minh

 - 16 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

 

- 144 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

 

 

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả

 - 10 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 34 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

 - 08 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 16 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp không xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp xác minh

 

200 giờ làm việc

 

12. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (1.000893)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

 

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì chuyên viên Phòng Tư pháp tiến hành xác minh

 - 16 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

 

 

- 144 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả

 - 10 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 34 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

 - 08 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 16 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp không xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp xác minh

 

200 giờ làm việc

 

13. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (2.000513)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì chuyên viên Phòng Tư pháp tiến hành xác minh

 - 16 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

 

- 144 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

 

 

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả

 - 10 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 34 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

 - 08 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 16 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp không xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp xác minh

 

200 giờ làm việc

 

14. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (2.000497)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thu lệ phí (nếu có)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Tư pháp

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì chuyên viên Phòng Tư pháp tiến hành xác minh

 - 18 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

 

- 42 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

 

 

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả

 - 08 giờ làm việc đối với trường hợp không xác minh;

- 24 giờ làm việc đối với trường hợp xác minh

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    08 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu,chuyển kết quả cho công chức tư pháp-hộ tịch hoặc Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp tại Trung tâm hành chính công huyện

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

01 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp không xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp xác minh

 

80 giờ làm việc

 

 

 

Phụ lục III

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ

MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số 2606 /QĐ-UBND ngày   01  tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

 

Phần I. DANH MỤC QUY TRÌNH

STT

Tên Quy trình

Mã số TTHC

Quyết định công bố Danh mục TTHC

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

1.001193

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

2

Thủ tục đăng ký kết hôn

1.000894

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1.001022

4

Thủ tục đăng ký khai tử

1.000656

5

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

1.000110

6

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

1.000094

7

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

1.000080

8

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

1.004827

9

Thủ tục đăng ký giám hộ

1.004837

10

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

1.004845

11

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

1.004859

12

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.004873

13

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

1.004884

 14

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.004772

15

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

1.004746

16

Thủ tục đăng ký lại khai tử

1.005461

 

Phần II. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Đăng ký khai sinh (1.001193)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

-  Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

   04 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    01 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu và thu lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

2. Đăng ký kết hôn (1.000894)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

 

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 04 giờ làm việc

 

 

 

- 32 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    01 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu và thu lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

05. giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

08 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

40 giờ làm việc

 

3. Đăng ký nhận cha, mẹ, con (1.001022)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 15 giờ làm việc

 

- 40 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu và thu lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

24 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

64 giờ làm việc

 

4. Đăng ký khai tử (1.000656)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

 04 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    01 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu và thu lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

 

  5. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (1.000110)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

 04 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    01 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu và thu lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

6. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (1.000094)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 15 giờ làm việc

 

 

- 40 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

24 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

64 giờ làm việc

 

7. Đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (1.000080)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 12 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

 

 

02 giờ làm việc

 

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do). Nếu thấy việc nhận, cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, dự thảo kết quả giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 48 giờ làm việc

 

 

 

 

 

- 40 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   05 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

 

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

56 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

96 giờ làm việc

 

8. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (1.004827)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

 

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 04 giờ làm việc

 

 

 

 

 

- 16 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   01 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

08 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

24 giờ làm việc

 

9. Đăng ký giám hộ (1.004837)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

    18 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    03 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu và thu lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc

 

10. Đăng ký chấm dứt giám hộ (1.004845)

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

    09 giờ làm việc

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    04 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu và thu lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

16 giờ làm việc

 

11. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (1.004859)

11.1 Quy trình thay đổi, cải chính hộ tịch

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

     

 

 

 

 

     02 giờ làm việc

 

 

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 17 giờ làm việc

 

 

 

 

 

- 24 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC

   04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

24 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

48 giờ làm việc

 

 

 

11.2 Quy trình bổ sung hộ tịch

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

 

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

     

 

 

 

 

     02 giờ làm việc

 

 

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…)

 

 04 giờ làm việc

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   01 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

  0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

 

12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (1.004873)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 23 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 17 giờ làm việc

 

 

 

 

 

- 177 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

    04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

24 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

184 giờ làm việc

13. Đăng ký lại khai sinh (1.004884)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

 

 

04giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 31 giờ làm việc

 

 

 

 

- 191 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

  

     04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

200 giờ làm việc

 

14. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (1.004772)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 31 giờ làm việc

 

 

 

 

- 191 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

200 giờ làm việc

 

15. Đăng ký lại kết hôn (1.004746)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

04giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

- 31 giờ làm việc

 

 

 

 

- 191 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC

   04 giờ làm việc

 

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

200 giờ làm việc

 

16. Đăng ký lại khai tử (1.005461)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ Người thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển cán bộ thụ lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thong báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

 

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết. (Dự thảo văn bản từ chối, nêu rõ lý do).

- Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…).

- Trong trường hợp cần phải tiến hành xác minh thì Công chức Tư pháp- hộ tịch tiến hành xác minh

   - 31 giờ làm việc

 

 

 

 

   - 71 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

   04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận Văn phòng

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-hộ tịch hoặc văn bản từ chối

0.5 giờ làm việc

Bước 5

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Ghi vào sổ hộ tịch, người đi đăng ký ký vào Sổ, Trả kết quả cho người có yêu cầu.

0.5 giờ làm việc

Bước 6

Người nộp hồ sơ

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu.

- Nộp phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định.

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC không tiến hành xác minh

 

40 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC cần phải xác minh

 

80 giờ làm việc

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 273