Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ NỀN TẢNG SỐ HUE-S
Ngày cập nhật 25/10/2023

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  8627 /UBND-CNTT

V/v triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S.

Huế, ngày      tháng 10 năm 2023

 

 

   Kính gửi:

                          - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và đoàn thể thuộc thành phố;             

                         - Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Huế.

UBND thành phố Huế nhận được Kế hoạch số 2475/KH-STTTT ngày 13/9/2023 và Công văn số 2887/STTTT-IOC ngày 20/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S, theo đó hội thi diễn ra trong 05 tuần, từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 26/11/2023, cụ thể:

- Tuần 1: Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 29/10/2023.

- Tuần 2: Từ ngày 30/10/2023 đến hết ngày 05/11/2023.

- Tuần 3: Từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 12/11/2023.

- Tuần 4: Từ ngày 13/11/2023 đến hết ngày 19/11/2023.

- Tuần 5: Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 26/11/2023.

          Nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành công của Hội thi, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi.

- Tuyên truyền, quảng bá về Hội thi bằng nhiều hình thức như: đưa tin tuyên truyền về Hội thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Hội thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trên hệ thống truyền thanh FM và các nền tảng mạng xã hội cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý,… tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tham gia Hội thi.

(Đính kèm Poster tuyên truyền, Thể lệ Hội thi)

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;

- CT và các PCT UBND TP;

- VP: CVP, PCVP và CV CNTT;

- Lưu VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trương Đình Hạnh

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 270