Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPA
Ngày cập nhật 28/08/2023

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

PHÒNG LAO ĐỘNG –

THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 


Số: 744/PLĐTBXH-VP

V/v tham dự Hội nghị thông tin tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2023

 

 

Kính gửi:

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế;

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao thành phố Huế;

- Cổng thông tin điện tử thành phố Huế;

- UBND 36 xã, phường thuộc thành phố Huế.

 

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố nhận được Giấy mời số 90/GM-SLĐTBXH ngày 23/8/2023 của Sở Lao động-TB&XH về việc tham dự Hội nghị thông tin tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA.

Nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn làm hồ sơ ứng tuyển đối với các ứng viên có đủ điều kiện. Phòng LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường thông báo đến “Lao động Thừa Thiên Huế đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng hiện tại chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định” tham dự Hội nghị thông tin tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA.

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 29 tháng 8 năm 2023 (Thứ Ba).

Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế Huế (số 01 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế).

 

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội rất mong sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND TP Huế; (để b/c)

- Lưu.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Thị Tú Nga

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 33